Blog

Uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och analysera överens­kommel­serna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018

En av de centrala beståndsdelarna i regeringens strategi på området psykisk hälsa är en bred överenskommelse med SKL som syftar till att skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättrings­arbete i kommuner och landsting/regioner. En förutsättning för att kunna avgöra om regeringens strategi inom området psykisk hälsa ger avsedda…...

Läs mer

Uppdrag till Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: Genomförandeplan för En väg in

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveck­ling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Elev­hälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elev­hälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbild­ningens mål. I en utvärdering…...

Läs mer

Förstärkning av Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

I Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden: alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, att motverka våld mot kvinnor, att ge stöd till efterlevande personer,…...

Läs mer

Uppdrag till Forte att ta fram en modell för att främja verksam­hets­nära forskning i form av forskarskolor och akademisk fortbildning

En återkommande kritik vad gäller forskning och utveckling inom området psykisk hälsa är att de medel som utlyses till forskning inom psykiatriområdet inte är tillräckliga. I en tidigare utvärdering har Vetenskapsrådet pekat på att den andel ansökningar som beviljas vad gäller forskning inom psykiatriområdet är ovanligt lågt. Vetenskapsrådets bedömning är…...

Läs mer

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en kunskapssamman­ställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet men den goda hälsan är dessvärre inte jämlikt fördelad i befolkningen och det finns stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika grupper. Vad gäller personer med psykisk ohälsa medför förekomsten av psykiska besvär hos individen inte sällan en sämre fysisk…...

Läs mer

Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla fortbildning för bemötande av personer med en allvarlig psykisk störning

Sverige har fått flera frågor i FN-förhör om polisens arbete med bemötande av personer med allvarlig psykisk sjukdom. I februari 2016 presenterade Polismyndigheten en rapport om polisens användning av skjutvapen samt eventuella behov av åtgärder. En av rekommen­dationerna i rapporten var att Polismyndighetens HR-avdelning verkar för att öka polisers kunskap…...

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för vård – och omsorgsanalys/SBU och Genussekretariatet

Vad gäller psykisk hälsa/ohälsa har ett flertal tidigare utvärderingar pekat på att det finns stora skillnader i upplevt välmående som korrelerar med kön/genus. Medan flickor och kvinnor, vid självskattningar av det psykiska välbefinnandet, generellt sett upplever sig ha en sämre psykisk hälsa och kon­sumerar mer vård än män, tar pojkar…...

Läs mer

Uppdrag till Socialstyrelsen: Kompetensmål för psykologer

Under 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kompetensmål för psyko­loger, i syfte att ta fram en standard för specialistutbildningar. Social­styrel­sen slog fast att uppdraget inte var möjligt att genomföra till följd av psykologrollens heterogena karaktär och föreslog istället ett förnyat uppdrag med kartläggning av psykologyrkets olika uppdrag och roller…...

Läs mer

Jan Linde: Engagemang föder tillit

Tilliten eller bristen på tillit betyder mycket för hälsan, kanske särskilt den psykiska. Tillit är viktig för den enskildes hälsa men låg tillit signalerar därtill att hela samhället måste integreras i arbetet för en bättre hälsa. Våra värderingar och våra attityder och beteenden betyder mycket för våra val av levnadsvanor…...

Läs mer

Är det verkligen bara jag som har lik i garderoben?
– Om nätdejting och psykiskt mående

”Mer än hälften av alla svenska singlar nätdejtar så vi tycker inte det är så konstigt egentligen” står det att läsa på dejtingsajten Mazily angående att det skulle vara något skämmigt med nätdejting. Det som är konstigt är att alla som gör det verkar må så himla bra jämt, för…...

Läs mer