Gästbloggen

Dags för handling när det gäller äldres psykiska hälsa

Gösta Bucht Sakkunnig SPF Seniorerna

Gösta Bucht Sakkunnig SPF Seniorerna

Det har under snart tjugo år pratats om behovet av att ta utmaningarna kring äldre människors psykiska hälsa på allvar. Men lite har hänt rent konkret. Alla inblandade tycker det är stora och viktiga frågor men det har tyvärr inte varit mycket till handling. Det mesta fokus har legat på yngres tilltagande psykiska ohälsa vilket naturligtvis är mycket angeläget, men får inte leda till att äldre glöms bort igen.

Det är bra att frågan nu åter har kommit på dagordningen och att aktörer från olika delar av samhället tar frågan på allvar. Äntligen har också vi seniorer inkluderats i detta, vilket ingalunda har varit fallet tidigare.

Depression och demens är folksjukdomar och seniorerna drabbas mest, över 400 000 seniorer lider av dessa sjukdomar. Förhoppningsvis kan det bli mer av handling nu, inte minst för de många äldre som drabbas av t ex depressioner men som sällan får någon behandling för det. Mörkertalet är alldeles för stort idag, alltför många får inte rätt diagnos och då naturligtvis inte heller rätt behandling. De flesta äldre personer som drabbas av nedstämdhet, oro och ångest, söker och får sin behandling inom primärvården. Men bara hälften av de personer som har en depression söker hjälp för just depression. Det är inte ovanligt att de söker för fysiska besvär som är vanliga symtom vid depression.

Vården är heller inte anpassad för psykiskt sjuka äldre. Den är inte organiserad för att passa hela människor med olika åkommor, framför allt då äldre som ofta har fysiska och psykiska problem samtidigt. Vården är alltför inriktad på organ eller diagnoser och det finns inte plats eller tid att ta hand om hela människan med fysiska, psykiska och sociala problem.

För att förbättringar ska kunna bli verklighet krävs att det satsas mer på vården av äldre, geriatrik och äldrepsykiatri. Dessa kunskapsområden och verksamheter får inte längre leva på undantag. Fler personer av alla yrkesgrupper i vården måste utbildas och kompetenshöjas. Det får inte fortsätta som det har gjort de senaste decennierna att man ständigt påpekar krav på detta från myndigheterna men inget händer. Inte utbildas det fler specialister i äldrepsykiatri eller geriatrik idag trots en kraftig ökning av antalet äldre.

En annan del av problemet är den nästan totala avsaknaden av folkhälsoupplysning om en så utbredd sjukdom som depression hos äldre, över 300 000 äldre lider just nu av depression. Sannolikt är hälften inte ens medvetna om det och bara tio procent får en bra och riktig behandling. Här borde myndigheter och ideella föreningar ta efter alla de framgångsrika kampanjer som vi sett mot cancer, hjärt- och lungsjukdom, slaganfall mm.

Forskningen får heller inte glömmas bort. Där är också de äldre satta på undantag. Vetenskaplig forskning inom äldreområdet måste prioriteras och tillföras ökade öronmärkta pengar för att äldrevården och äldreomsorgen skall kunna utvecklas och kunna möta de krav som finns idag och som kommer att öka med en ökande andel äldre i befolkningen.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg SPF Seniorerna