Gästbloggen

Den hälsofrämjande omvårdnaden – utdrag från Svensk sjuksköterskeförenings strategi Jämlik vård och hälsa

Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välmående oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Den hälsofrämjande omvårdnaden utgår från en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att fokusera på problem och diagnoser.

Den hälsofrämjande omvårdnadens insatser förutsätts utgå från ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med personen. Hälsofrämjande omvårdnad innebär att vårdaren bekräftar personen och personens upplevelse, fokuserar på personens framtid, anpassar ett eventuellt stöd efter personens kapacitet och verbaliserar känslor.

I omvårdnaden eftersträvas jämlikhet och ömsesidigt samarbete med målet att ge personen/patienten möjligheter till medbestämmande, engagemang och kontroll. Patienten betraktas som en jämlik och kapabel person med förmåga att fatta självständiga beslut. Ett jämlikt förhållande underlättar personens medverkan och delaktighet i planeringen av en hälsofrämjande egenvård. Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten möjlighet att fatta välgrundade beslut genom dialog, delaktighet, individuell planering, adekvat information och kunskap. Sjuksköterskan ska stödja patientens upplevelse av hopp och motivation.

Inom ramen för en personcentrerad omvårdnad förutsätts ett förhållningssätt som innebär en öppenhet inför patienten som person och det hen vill förmedla. Personcentrerad vård innebär att göra patienten medskapande och till en partner i sin egen vård och behandling. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att lyssna på patientens berättelse, att bli medveten om varje persons vilja, motiv och resurser. Den grundläggande förutsättningen för personcentrerad vård är personens berättelse. I berättelsen uttrycks personens identiteter och genom att personalen lyssnar bidrar de till att personen upplever helhet och mening. Personalens uppgift är att tillsammans med personen, och ibland närstående, formulera en personlig hälsoplan, där resurser och behov identifierats i patientens berättelse. Det är också personalens uppgift att stödja och förstärka de resurser till hälsa som finns hos en svårt sjuk person eller en person med ohälsoproblem. Den överenskommelse som partnerskapet innebär måste dokumenteras för att den personcentrerade vården ska säkerställas.

När sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande omvårdnad utgår de från omvårdnadsvetenskaplig kunskap, i kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap och sin kliniska erfarenhet när de främjar enskilda personers hälsa. Förutom att arbeta på personnivå kan sjuksköterskor också arbeta hälsofrämjande på grupp- och samhällsnivå.

Trots att hälsofrämjande insatser, i betydelsen att stärka individens egenmakt och subjektiva upplevelse av hälsa, vunnit gehör är det fortfarande vanligast att definiera hälsofrämjande insatser utifrån ett perspektiv som fokuserar förebyggande insatser med målsättning att förhindra sjukdom. Ur ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv är ökad kunskap, förändrade värderingar och attityder, upplevelse av egenmakt och meningsfullhet lämpligare resultatmått.

För att nå målen om en jämlik vård och jämlik hälsa för hela befolkningen krävs att alla sjuksköterskor ser som sin uppgift att arbeta promotivt och preventivt. Promotion innebär att verka för att hälsan bevaras. Prevention handlar om att minimera risker för och förebygga sjukdomar och ohälsoproblem. Sjuksköterskor har ansvar att påverka utvecklingen, delta i samhällsdebatten och förmedla sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor inverkar på hälsa och vård.

Torie Palm Ernsäter
Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening med ca 65 000 medlemmar som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg. Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Du når oss på: 08-412 24 00 eller vår hemsida www.swenurse.se

Torie Palm Ernsäter är legitimerad sjuksköterska, magister i omvårdnad och sakkunnig i kvalitet-och vårdutveckling på Svensk sjuksköterskeförening.
torie.ernsater@swenurse.se