Sek2 Akselson

Förslag att bygga upp en kunskapsstödjande struktur med regionala stödfunktioner i samverkan med SKL

Staten har behov av att stödja implementering, effektivisera myndigheternas arbete med kunskapssammanställning för att bättre svara mot verksamheternas behov samt öka transparensen i vad som görs och inte görs lokalt. SKL fick i 2016 års överenskommelse ett uppdrag att se över hur en struktur för att stödja kommuner och landsting när det gäller analys, metodstöd och implementering på området psykisk hälsa skulle kunna utformas. SKL inkom med en rapport den 1 juni 2016.

Förslag: Samordnaren föreslår att staten stödjer ett inrättande av sex

noder inom ramen för statens överenskommelse med SKL inom området psykisk hälsa, med de kompetensprofiler som SKL står för i dag – kunskapsspridning, uppföljning och implementeringsstöd. Varje nod har ansvar för ett givet antal län, förslagsvis enligt samma struktur som

regionala cancercentra eller liknande, men med både landsting och kommuner. Vidare bör dessa noder ha ett uppdrag att följa och rapportera utvecklingen i de län de ansvarar för. Till detta knyts en statlig samarbetsfunktion bestående av en person från Socialstyrelsen och en från Folkhälsomyndigheten vars uppdrag är att å statens vägnar upprätta avtal med respektive nod samt ta emot och analysera respektive nods årsrapporter för att säkerställa att det arbete som utförs är det som är överenskommet. Fokus i återrapporteringen ska ligga på effekter i enlighet med intentionen – att öka kunskapen i länen på de områden där kunskapen brister, öka takten i implementering av kunskapsbaserade metoder och utfasning av ineffektiva metoder samt att öka transparensen i uppföljning och analys.

En sådan struktur skulle kunna byggas upp stegvis fram till 2019 då noderna ska vara fullt fungerande.