Sek2 Akselson

Förstärkning av Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

I Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

  • alkohol och narkotika,
  • utsatta barn och deras familjer,
  • att motverka våld mot kvinnor,
  • att ge stöd till efterlevande personer, och
  • att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter.

Syftet med statsbidrag enligt förordningen är att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bl.a. bidrar till att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt stödja de ideella organisa­tioner som arbetar med förebyggande och socialt stödjande arbete för människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation.

Förslag: Samordnaren föreslår att förordningens delområde 5, dvs. statsbidrag till organisationer som bedriver frivilligt arbete för att främja en god hälsa i befolkningen genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter förstärks med 10 000 000 kronor för att ge bidrag till kompletterande ideella organisationer på psykisk (o)hälsa-området och för att stärka det suicidpreventiva arbete som utförs av civila samhället.