Gästbloggen

Jan Linde: Ideellt arbete och bildning ger psykisk hälsa

Jan Linde

Jan Linde, förbundsordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete

Mitt första perspektiv är det främjande. Vad är det för faktorer som medverkar till att vi kan behålla en god psykisk hälsa? I folkhälsoarbetet är vi tydliga i att både hälsa och ohälsa kan bero på villkor för enskilda människor och strategiska insatser som samhället svarar för.

Lite om hur vi tänker:

Främjande åtgärder gäller friskfaktorer, som stärker eller bevarar människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Stärker människors möjligheter till delaktighet och tilltro till den egna förmågan.

Hälsofrämjande arbete är insatser som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den.

Stödjande miljöer för hälsa är miljöer som skyddar människor mot sådant som hotar hälsan och gör det möjligt för dem att utveckla sin förmåga, sitt självförtroende och sin hälsa.

Psykosociala faktorer; social gemenskap, delaktighet, sammanhang, tillit, tilltro till egenförmåga, hopp och framtidstro är grundläggande för hälsa och påverkas av människors livsvillkor och levnadsförhållanden

En bra psykisk hälsa

En bra hälsa hos befolkningen är målet både för välfärds- och för folkhälsopolitiken. En bra samhällsutveckling t ex bättre hälsa och bättre livsvillkor för alla genom en bra välfärd. De flesta av oss prioriterar sin och sina näras hälsa före mycket annat.

Folkhälsa handlar om goda och likvärdiga levnadsvillkor, t ex den enskildes situation vad gäller utbildning, yrke och inkomst, för hela befolkningen, och att de skillnader som finns ska vara så små som möjligt. När levnadsvillkoren försämras för vissa grupper, försämras folkhälsan.

Det är viktigt att också våga tala om ”orsakernas orsak”, det vill säga de bakomliggande skillnaderna i samhället och om människors olika livsvillkor.

Därför tror jag på att ideellt arbete och deltagande i t ex studiecirklar kan medverka till att bygga psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.

Jan Linde

Jan Linde är förbundsordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete. Tidigare har han arbetat med i första hand sociala frågor med inriktning på alkohol- och andra drogfrågor samt som folkhögskollärare i vilken roll han bl a varit rektor på IOGT-NTOs folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke. Jan har skrivit flera böcker och studiematerial inom dessa sektorer främst boken Folkhälsa är politik. www.folkhalsoarbete.se

Läs också: Ideellt engagerade har det bättre!