Gästbloggen

Perfektionismens tyranni – ett gissel för ungas hälsa

En oroväckande hög andel ungdomar rapporterar lindrigare former av psykisk ohälsa. Stress, ängslan, nedstämdhet, magont och problem med nattsömnen har kommit att bli många ungas vardag. I avhandlingen Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar bidrar jag till kunskap om varför.

Linda Hiltunen

Linda Hiltunen

I den aktuella studien, som genomfördes på gymnasieskolor, deltog 497 ungdomar. De besvarade enkäter och skrev uppsatser där de med egna ord fick beskriva vad det är i deras vardag som kan upplevas påfrestande. Ett mindre antal ungdomar intervjuades också. När unga själva får beskriva sin vardag framträder en förbryllande medvetenhet om vikten av status, vilket tar sig uttryck i en krävande strävan efter perfektion och framgång. Unga som befinner sig nära normen om perfektion beskriver ett självdränerade engagemang att i interaktion med andra upprätthålla en upparbetad statusposition. Det görs bland annat genom att anlägga en utåtriktad personlighet, att forma sina kroppar till samtidens smalhetsideal, att upprätthålla stora sociala nätverk och samtidigt vårda de nära relationerna till vänner och eventuella partners.

En statusmarkör i samtiden är också att kunna ägna sig åt iögonfallande konsumtion. Märkeskläder, unika kläder och tillhörande accessoarer samt de senaste teknikprylarna kräver föräldrar som kan möjliggöra konsumtionen. Än mer status kan unga få om de har en egen inkomstkälla. Sist, men inte minst, framhåller unga vikten av att nå resultat och framgång i något specifikt avseende som till exempel skolarbete, idrott eller kulturaktiviteter. Vad unga beskriver är att ohälsan gror i jakten på framgång och när diskrepansen mellan vilka de vill vara och vilka de kan vara blir för påtaglig. Gemensamt för unga som drivs av perfektionssträvanden är att vägen mot framgång kan vara plågsam, men vid målet kan de uppleva såväl välbefinnande som lycka. Den ohälsa som rapporteras av unga som vill vara ”perfekta” är därför i huvudsak situationsbunden. Det betyder inte att den ohälsa som de rapporterar och beskriver ska bagatelliseras. Snarare tvärtom. Unga som drivs av perfektion och framgång utgör en riskgrupp för psykisk ohälsa som forskningen i allt för låg grad har uppmärksammat. Det kan tyckas märkligt. För om samtiden hyllar framgång och om normen är perfektion så är det inte så konstigt att många mår dåligt? Vem kan vara framgångsrik genom hela livet?

Värre för hälsan blir det förstås för unga som befinner sig långt ifrån normen om perfektion. De som befinner sig långt ner i ungdomskollektivets statushierarkier. De som inte tillskrivs status av andra. Unga som inte kan konsumera. Individer som inte har den där perfekta kroppen. De som inte har många vänner. Skoltyngda elever som inte klarar av sin08a studier, trots att de försöker. Unga med dessa erfarenheter rapporterar och skildrar ohälsa som är mer genomgripande. Den är inte längre situationsbunden utan den föds och göds i interaktion med andra. När unga inte tillskrivs social status av sin omgivning riskerar de också att förlora sociala relationer till andra: ”Vem vill vara vän med den som är mobbad? Ingen.” förklarar Emmy som är mycket väl medveten om hennes sociala statusposition i den egna klassen. Hon står lägst i rang. Hon är utesluten. Hånad. Sönderskuren i försök att hantera den ångest som utanförskapet föder. Hon går inte längre till skolan och är djupt oroad för sin framtid. Hon vill så gärna ha en utbildning. Men skolan inrymmer en social arena där hon inte är välkommen.

När människor är tillsammans skapar vi hierarkier, menar Richard Wilkinson. Min forskning visar att dessa hierarkier är ett gissel för ungas hälsa. Den självrapporterade ohälsan riskerar att drabba unga som befinner sig i hierarkiernas toppskikt såväl som de som befinner sig längre ner. Frågan är hur vi vuxna kan hjälpa unga att skapa mer jämlika relationer, inte minst i skolan, där unga tillbringar en stor del av sin tid?

Linda Hiltunen
Forskare och universitetslektor vid Linnéuniversitetet

Läs mer: Varannan gymnasist hetsad av framgångsjakten