Gästbloggen

Sara Lundqvist: ”Det enkla väcker vårt engagemang”

Sara Lundqvist

Sara Lundqvist, tf. ordförande Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri

I helgen var jag på äventyrsbad med min nioåriga son. Det slog mig att det som han uppskattade allra mest på det avancerade äventyrsbadet, var det enkla, en djup bassäng att dyka i, en ute-bassäng med en ström, att öva att stå på händer i halvdjupt vatten. Och så är det kanske för oss alla att det enkla många gånger är det som väcker vår egen kreativitet och vårt engagemang.

Våra patienter upplever sin vardag allt ofta annat än enkel. Men ibland är lösningarna på svåra problem inte så komplicerade som vi tror.

SFBUP (Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri) driver många frågor som rör sig kring det enkla. Enkla saker som att alla människor ska bli lika behandlade oavsett om de är friska eller sjuka och oavsett vilken typ av sjukdom de har. SFBUP jobbar aktivt för att motverka stigmatisering av psykisk ohälsa.

Användbara riktlinjer

Något annat som är enkelt i teorin är att alla som är sjuka ska ha rätt till evidensbaserad utredning och behandling och att denna skall kunna erhållas var du än bor i landet. För att nå detta mål jobbar SFBUP tillsammans med landets bästa kliniker och forskare för att sammanställa praktiskt användbara riktlinjer för alla barnpsykiatriska tillstånd. Depressionsriktlinjen kom 2014, riktlinjen för ADHD 2016 och just nu jobbar vi med riktlinjen för Ångesttillstånd och planerar riktlinjen för Trauma och stressrelaterade tillstånd. Vi får dagligen återkoppling på att dessa riktlinjer är till stor hjälp i det dagliga arbetet och verkligen kommer våra patienter till gagn.

Tidiga insatser hjälper

Ofta finner vi också det enkla i det som inte syns och märks. Ett bra förebyggande arbete kan inte räknas i pinnar men tittar vi på hälsoekonomiska aspekter och på våra patienters livskvalitet förstår vi att bra förebyggande arbete och tidiga insatser gör att färre patienter riskerar att utveckla svårare sjukdom och ohälsa. Detta gör att vi inom barn och ungdomspsykiatrin också deltar i arbetet med att bygga upp bra och kvalitativa tidiga insatser runt om i landet.  SFBUP går under våren in i ett nytt och projekt tillsammans med Svenska Psykiatriska föreningen och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) för att förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök. Projektet kallas Säker Suicidprevention.

Något som är enkelt för alla våra tonåringar är att använda internet i alla möjliga syften. För att möta dem där har SFBUP tagit fram en app som är till för att skatta måendet som ett led i uppföljning av mående och behandling. Uppskatta din dag heter den och kan laddas ned på valfri smart telefon. Att göra våra patienter mer delaktiga i vården är en av våra viktigaste frågor.

Att kunna enas kring det enkla skapar engagemang, kreativitet och delaktighet. Detta kommer vår förening att fortsätta med framöver.

Sara Lundqvist
tf. ordförande Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri