Gästbloggen

Sineva Ribeiro: Personcentrerad vård är framtiden för psykiatrin

Vi har alla samma värde och rätt till hälsa. Men vi är olika. Även om du och jag har samma diagnos kan våra behov och förmågor skilja sig åt enormt. Därför blir vården bäst när den utgår från varje persons livssituation. En omställning till personcentrerad vård och ökade satsningar på specialistkunskap är helt nödvändigt i den psykiatriska vården.

sineva-ribeiro

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Tillit och respekt är grundläggande för ett bra vårdresultat inom psykiatrin. En personcentrerad vård främjar dessa värden. I kombination med en ökad specialistkunskap kan det ge mycket stora mänskliga och ekonomiska vinster.

Konkret stöd i barnets hemmiljö

Det finns allt fler goda exempel på hur ett personcentrerat arbetssätt kan utveckla och förbättra psykiatrin. BUP Mellanvården i Skövde har sedan några år gjort det möjligt för barnen att få högt specialiserad vård i hemmiljö, vilket gör att de ofta kan fortsätta att gå i skolan och leva ”som vanligt”.
BUP-teamet utformar vården utifrån barnets berättelse och familjens förmågor, behov och resurser. Hela familjen får på så sätt konkret stöd i sin vardagsmiljö. När vården utgår från barnets hemmiljö nås även de barn som isolerar sig och varken kommer till skolan eller till en mottagning för att få hjälp.

Färre tvångsåtgärder och bättre arbetsmiljö

Även inom psykosvården kan ett personcentrerat arbetssätt ge mycket goda resultat. På avdelning 242 på Mölndals sjukhus har man lyckats minska antalet tvångsåtgärder drastiskt genom att börja arbeta personcentrerat. Patienten ses som en jämlik part i teamet, får själv välja personal och är med i vårdplaneringen. Från att för några år sedan ha bältat en patient i månaden så har bältesläggningen nu minskat till ett enda tillfälle på nio månader.
Dessutom har arbetsmiljön förbättrats. Det personcentrerade förhållningssättet ger lugn och självförtroende hos personalen. Tidigare hade avdelningen en hög personalomsättning. Nu trivs personalen bra och stannar kvar.

Styrning, ledning och samordning måste förändras

Men för att den personcentrerade vården ska kunna få ordentligt genomslag så krävs också förändringar av hur vården styrs, leds och samordnas. Det är inte möjligt att göra en så genomgripande förändring på bred front bara genom att vi utvecklar våra arbetssätt i vården. Förändringar behövs även på politisk nivå och förvaltningsnivå: bland annat hur uppdraget till vården utformas, hur ersättningssystemen fungerar och hur kunskapsstyrningen ser ut.

Specialistkunskap lyfter vårdens kvalitet

En annan mycket viktig faktor för en positiv utveckling är att rätt kunskap finns på rätt plats. Vi ser många exempel på hur specialistutbildade sjuksköterskor bidrar till stora förbättringar genom att driva utvecklingen av en personcentrerad vård. Men de är allt för få. Antalet specialistsjuksköterskor med inriktning på psykiatrisk vård minskade med nästan 11 procent i förhållande till befolkningen mellan 2009–2014. Det beror inte minst på att sjuksköterskor själva får bekosta sin specialistutbildning – ta tjänstledigt och söka studielån.
Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring, AST, där specialistutbildningen sker inom ramen för en anställning med kollektivavtalad lön och andra villkor under hela utbildningstiden. Några landsting har infört AST-tjänster inom psykiatrin. Det är en utveckling som behöver stärkas. Och ansvaret ligger på vårdens arbetsgivare – att efterfråga specialistkunskap och se till att medarbetarna har möjligheter till specialistutbildning.

Tillsammans kan vi förbättra den psykiatriska vården

Tillsammans kan vi utveckla den psykiatriska vården så att resultaten blir bättre för alla. Men det gäller att vara medveten om att en omställning till en personcentrerad vård innebär en genomgripande förändring av våra förhållningssätt. Det är svårt och kräver mod. Men det är ett lågt pris att betala, med tanke på de stora förbättringar som kan uppnås. För patienten, för personalen, för vårdgivaren och för samhället.

Sineva Ribeiro
förbundsordförande Vårdförbundet

Om skribenten: Sineva Ribeiro är förbundsordförande för Vårdförbundet, som organiserar 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Om personcentrerad vård: Läs mer om personcentrerad vård på Vårdförbundets webbplats. vardforbundet.se/personcentrerad

Om AST: Läs mer om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST på Vårdförbundets webbplats. vardforbundet.se/ast