Sekretariatet

Pressmeddelande: Tvångsåtgärder mot barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården ska ses över

Regeringen har idag beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa. Uppdraget innebär att samordnaren ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder.

I dagsläget tar lagstiftningen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård inte hänsyn till om patienten är ett barn eller en vuxen.
− Barn och unga som tvångsvårdas är en särskilt utsatt grupp och det är viktigt med ett starkt skydd och stöd från samhället. Idag varierar andelen tvångsåtgärder kraftigt mellan landsting och regioner men också mellan flickor och pojkar. Mer än nio av tio bältesläggningar utfördes på flickor under 2014 . Målet med uppdraget vi nu ger är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten, och att skapa ett regelverk där tvångsåtgärder mot barn och unga används i minsta möjliga mån, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Utredaren ska bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Utgångspunkten ska vara att kraftigt minska eller om möjligt avskaffa användningen av tvångsåtgärder för barn och unga under 18 år utan att försämra förutsättningarna för nödvändig vård för barn och unga.