Sek2 Akselson

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en kunskapssamman­ställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet men den goda hälsan är dessvärre inte jämlikt fördelad i befolkningen och det finns stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika grupper. Vad gäller personer med psykisk ohälsa medför förekomsten av psykiska besvär hos individen inte sällan en sämre fysisk hälsa och en kortare livslängd jämfört med befolkningen som helhet. Särskilt tydliga är skil­lnaderna vad gäller personer med allvarlig eller komplicerad psykiat­risk problematik. I dagsläget finns behov av att sammanställa och sprida kunskap inom området i syfte att förbättra kunskapsbasen kring de bakom­­liggande faktorer som påverkar levnadsvillkor och levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa.

Förslag: Samordnaren föreslår, tillsammans med Kommissionen för jämlik hälsa, att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram ta fram en kunskaps­sammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa. Kunskapssammanställningen ska syfta till att ge underlag för att bedöma behovet av fortsatt forskning och kunskapsinhämtning. Vidare ska den utgöra ett kunskapsunderlag för myndigheter, kom­muner, landsting och regioner i arbetet med att utforma förebyggande och hälsofrämjande insatser inom området jämlik psykisk hälsa på ett ändamålsenligt sätt.

Pågående läge: Uppdrag beslutat 2016-09-08.