Sek2 Akselson

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten avseende skolbarns hälsovanor

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utöka urvalet i undersökningen Skolbarns hälsovanor och analysera resultaten på läns- och kommunnivå. Kartläggningen ska även inkludera nyanlända och asylsökande barns hälsa och psykiska hälsa genom en så kallad baslinjemätning genomförs.

Genomförandet av uppdraget ska ske i samråd med Den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa (S2015:09), Socialstyrelsen, Statens skolverk, Livsmedelsverket, Barnombudsmannen, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppdraget ska slutredovisas till regeringskansliet den 15 januari 2019.