Sek2 Akselson

Uppdrag till Forte att ta fram en modell för att främja verksam­hets­nära forskning i form av forskarskolor och akademisk fortbildning

En återkommande kritik vad gäller forskning och utveckling inom området psykisk hälsa är att de medel som utlyses till forskning inom psykiatriområdet inte är tillräckliga. I en tidigare utvärdering har Vetenskapsrådet pekat på att den andel ansökningar som beviljas vad gäller forskning inom psykiatriområdet är ovanligt lågt. Vetenskapsrådets bedömning är att de ansökningar som rör forskning och utveck­ling inom psykiatriområdet generellt sett håller låg kvalitet, bl.a. på grund av att de flesta projekt har fel inriktning. För att kunna säkra forsknings­försörjningen inom området psykisk hälsa på kort och lång sikt skulle en modell för hur verksamhetsnära forskning och akademisk fortbildning kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt behöva tas fram.

Förslag: Samordnaren föreslår att Forte får i uppdrag att ta fram en modell för hur verksamhetsnära forskning i form av forskarskolor och akademisk fortbildning skulle kunna implementeras. Modellen ska långsiktigt tjäna till att säkra forskningsförsörjningen inom området psykisk hälsa.