Sek2 Akselson

Uppdrag till Myndigheten för vård – och omsorgsanalys/SBU och Genussekretariatet

Vad gäller psykisk hälsa/ohälsa har ett flertal tidigare utvärderingar pekat på att det finns stora skillnader i upplevt välmående som korrelerar med kön/genus. Medan flickor och kvinnor, vid självskattningar av det psykiska välbefinnandet, generellt sett upplever sig ha en sämre psykisk hälsa och kon­sumerar mer vård än män, tar pojkar och män sitt liv i högre utsträckning än kvinnor och är dessutom överrepresenterade inom bl.a. vård enligt LVU (särskilda ungdomshem). Även de insatser som ges tycks ha en koppling till kön, tidigare utvärderingar har visat att kvinnor med psykisk funktionsnedsättning i högre grad får hjälp i hemmet medan män i högre utsträckning beviljas sysselsättning. För att få en bättre bild av kvinnor respektive mäns psykiska (o)hälsa behövs en genusanalys som undersöker kvinnors och mäns olika livsvillkor och hur dessa påverkar hälso­utvecklingen utifrån ett psykisk-hälsa perspektiv.

Förslag: Samordnaren föreslår att Myndigheten för vård – och omsorgs­analys/SBU och Genussekretariatet får i uppdrag att genomföra en analys utifrån ett genusperspektiv kring kvinnors och mäns livsvillkor samt hur dessa påverkar hälsoutvecklingen utifrån ett psykisk-hälsa perspektiv. Analysen bör utgå från en sammanställning av likheter och skillnader mellan könen samt identifiera utmaningar inom området på kort och lång sikt. Analysen bör också ta hänsyn till olika ålders­kategorier.