Sek2 Akselson

Uppdrag till Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: Genomförandeplan för En väg in

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveck­ling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Elev­hälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elev­hälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbild­ningens mål. I en utvärdering från 2015 konstaterade dock Skolinspektionen

att elevhälsan inte arbetar på ett sätt som fullt ut stödjer eleverna i att utveckla och bibehålla psykisk hälsa, eller i att bemöta och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. En anledning till detta skulle kunna vara att samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer, exempelvis hälso- och sjukvården och socialtjänsten, inte fungerar fullt ut.

Förslag: Samordnaren tillsammans med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården föreslår att Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Social­styrelsen får i uppdrag att ta fram en genomförande­plan för ett utveck­lingsarbete som ska bedrivas mellan 2018–2021. Arbetet ska syfta till att utveckla en förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjuk­vården och socialtjänsten.