Sek2 Akselson

Uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och analysera överens­kommel­serna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018

En av de centrala beståndsdelarna i regeringens strategi på området psykisk hälsa är en bred överenskommelse med SKL som syftar till att skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättrings­arbete i kommuner och landsting/regioner. En förutsättning för att kunna avgöra om regeringens strategi inom området psykisk hälsa ger avsedda effekter för personer med, eller som riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa är att satsningen kontinuerligt följs upp och utvärderas. Detta för att kunna vidareutveckla satsningen vid behov, möjliggöra en förbättrad styrning mot resultat på lokal- och regional nivå samt för att kunna följa den nationella utvecklingen mot de fem prioriterade områden som regeringen har beslutat om.

Förslag: Samordnaren föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp och analysera överens­kommel­serna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Uppföljningen och analysen ska fokusera på att sammanställa, beskriva och följa upp det utvecklings­arbete som kom­muner och landsting/regioner har genomfört inom ramen för överens­kommelsen. Utöver detta ska Socialstyrelsen upp­märk­samma övriga iakttagelser och förhål­landen som myndigheten finner lämpliga för att spegla effekterna av överens­kommelsen lokal och regionalt. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen också genomföra och redovisa mätningar av allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa, vilket tidigare har gjorts av bl.a. Myndigheten för delaktighet.