Gästbloggen

Vad är nätterapi och hur går det till?

Lars Andersson

Lars Andersson

Fler och fler ser nätterapi som en möjlighet att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Men vad är nätterapi och hur går det till? Min målsättning med mitt blogginlägg är att ge läsaren en första orientering om vad nätterapi kan vara.

Att använda sig av text som ett verktyg i psykoterapi och psykoanalys är i sig inget nytt. Text har historiskt använts inom psykoanalysen som ett medel för både självanalys och terapi. Sigmund Freud använde exempelvis texter i sitt arbete både med att analysera drömmar och fantasier. De tidiga analytikerna använde sig även flitigt av brev-korrespondens för utvecklandet av metod och tankeutbyte. Utifrån detta perspektiv kan man se textterapi via nätet som en förlängning från psykoterapins tidiga rötter.

Nätterapi har funnits sedan i början av 1990-talet. Det är ett samlingsbegrepp för terapi som sker via dator, mobil och internet istället för ett personligt besök på en psykolog- eller psykoterapimottagning. Den teoretiska utgångspunkten för nätterapi är att de verksamma mekanismerna är desamma som i terapi face to face. Det innebär att de verksamma mekanismerna ska kunna överföras till den nya arenan – det virtuella terapirummet. Nätterapi kan utföras genom synkron eller asynkron kommunikation. Synkron kommunikation sker i realtid medan asynkron kommunikation sker med tidsfördröjning. Den digitala kommunikationen kan ske via bildöverföring eller text i form av t.ex. chat, e-post eller textmeddelande.

Nätterapi är i detta perspektiv en ny arena och ett nytt ramverk för tidsenlig psykoterapi. Under senare år har det skett en mycket snabb utveckling, framför allt i USA, England och Holland.

Former
Nätterapi erbjuds i olika former och utifrån olika teoretiska utgångspunkter bl. a.
● Psykodynamisk textterapi
● Psykodynamiska självhjälpsprogram med terapeutstöd
● KBT- baserade självhjälpsprogram med eller utan terapeutstöd

Tillgängligt, flexibelt och kostnadseffektivt
Nätbaserad textterapi är tillgängligt och flexibelt, både för terapeut och patient. Terapi via nätet kan sänka tröskeln och därmed undanröja hinder för många människor att söka professionell hjälp. Personer som är fysiskt handikappade, eller som av andra orsaker inte kan lämna sina hem, kan få möjlighet till terapi på ett nytt sätt. Även de som har hörselnedsättningar kan få hjälp av textbaserad nätterapi.
Man är inte bunden av fasta tider i samma utsträckning som vid traditionell terapi. Denna typ av behandling minskar eller tar därmed bort besvär med tidsbokning och inställda möten.

Nätbaserad textterapi skapar även nya möjligheter för terapeuten. Det blir möjligt att hjälpa fler patienter eftersom man kan utnyttja sin tid mer effektivt. Dessutom kan man nå ut till patienter inom ett obegränsat geografiskt område. Nätbaserad textterapi kan även fungera som ett komplement till pågående traditionell terapi. Terapeutisk kontakt kan upprätthållas under t.ex. sommaruppehåll, längre resor eller ifall patienten flyttar.

Anonymitet
Frånvaron av ett personligt möte ansikte mot ansikte kan vara ett problem, men kan i vissa fall även vara en möjlighet. Nätbaserad textterapi kan bidra till att minska den stigmatisering som fortfarande kan finnas kring att ta emot psykoterapeutisk hjälp. Att få hjälp i hemmet via sin dator kan i vissa fall kännas tryggare. Man slipper möta andra personer i väntrummet och riskerar inte att möta personer som man känner. På så sätt kan man säga att nätbaserad textterapi erbjuder en högre grad av anonymitet, vilket kan få personer att söka hjälp när de annars skulle tvekat. Det finns studier som pekar på att nätbaserad textterapi kan leda till en ökad nivå av ärlighet och därmed en högre grad av självavslöjande. (Dunaway, 2000)

Lars Andersson
Leg. psykoterapeut