Gästbloggen

Ida Kåhlin: Brist på arbetsterapeuter i primärvården

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Psykisk ohälsa är idag ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan. Enligt en kunskapsöversikt från Forte är psykisk ohälsa den näst största bakomliggande anledningen till långtidssjukskrivningar. Det är förstås oroande att den psykiska ohälsan ökar i Sverige och det borde ligga i hela samhällets intresse att försöka vända denna negativa trend.

Ett sätt att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron anser jag vara att i större utsträckning utgå från den enskilda personens perspektiv. Med personcentrerade metoder i primärvården får vi en mer effektiv rehabilitering och snabbare återgång i arbete efter sjukskrivning. Det finns ett flertal instrument och modeller som kan användas för att bidra till en personcentrerad hälso- och sjukvård. Ett exempel är den evidensbaserade ReDO™-metoden som arbetsterapeuter arbetar framgångsrikt med i primärvården på allt fler ställen, men som jag anser skulle behöva en än större spridning i landet.

ReDO™-metoden, som utvecklats av Lena-Karin Erlandsson, docent i arbetsterapi vid Lunds universitet, riktar sig till människor som av olika anledningar har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är möjligt, återgå i arbete.

ReDO™-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Under denna period får deltagarna ta del av olika redskap för att kartlägga sina egna vardagliga aktivitetsmönster; vilka sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Genom metoden synliggörs vad som saknas och vad som behövs i vardagen för att personen ska ha hälsa och också kunna ha ett lönearbete. Därefter sätter deltagarna mål och tar fram strategier för det som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete. Det finns idag en förkortad version (10 veckor) som är särskilt anpassad till primärvårdens förutsättningar. Denna version ingår i en större utvärdering av ReDO™-metoden som just nu utförs av SKL i samverkan med Region Jönköpings län, Region Skåne och Lunds universitet.

Jag anser att ReDO™-metoden är ett viktigt redskap i strävan mot att vända den negativa trenden gällande psykisk ohälsa i landet. Genom en ökad användning av ReDO™-metoden skulle fler personer med psykisk ohälsa snabbare kunna återgå i arbete. Det skulle bespara enskilda personer, deras familjer, anhöriga och arbetskamrater mycket lidande och det skulle vara direkt samhällsekonomiskt lönsamt.

Tyvärr finns idag inte tillräckligt många arbetsterapeuter inom primärvården, och de som finns ges ofta inte förutsättningar att kunna arbete med rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Detta tyder på att primärvårdens huvudmän inte nyttjar den kompetens som finns och att det finns en okunskap om vad arbetsterapeuter kan bidra med i arbetet med psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning.

Här behövs förändring. Det är oroande att den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige, men det är än mer oroande att svensk hälso- och sjukvård inte använder den kompetens som finns för att försöka vända den negativa trenden och komma till rätta med problemet.

Ida Kåhlin
förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter