Samhällets samlade insatser till barn och unga måste anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. För att undvika att samhällets insatser konstrueras i befintliga organisatoriska stuprör är det avgörande att fråga barn och unga om vad de vill ha, och hur, och sedan identifiera vem som kan erbjuda vad och på vilket sätt denna kompetens kan organiseras för att svara mot behoven.

För att ta reda på vad barn och unga behöver tog den Nationella samordnaren, Sveriges Psykologförbund tillsammans med Föreningen Tilia, Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn initiativ till att samla unga för att göra en beställning till samhället.

Det arbete som de unga gjorde under en heldags workshop samlades i följande punkter:

Kunskap om psykisk hälsa ska vara en del av läroplanen

Vi anser att det ska vara obligatoriskt att i skolan kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Man ska under skolgången få kunskap om oro, ångest, stress, relationer och självkänsla och också få information om hur och var man kan få hjälp både vad gäller i det offentliga- men också i det civila samhället.

En öppen, närvarande och aktiv elevhälsa

Elevhälsan ska vara central i skolan, både gällande fysisk placering, men även avseende relationen till eleverna. Elevhälsan ska vara aktiv och närvarande i skolan, Elevhälsan ska bestå av ett team med: sjuksköterska, socionom, psykolog, pedagog samt studie- och yrkesvägledare. Man ska via elevhälsan vid behov få kontakt med ungdomsmottagningen, BUP och övrigt stöd man kan behöva av kommun, landsting och civilsamhället.

Kontinuerliga och obligatoriska samtal med elevhälsan

Vi anser att det ska vara obligatoriskt att ha ett samtal per termin med elevhälsan för att på så sätt få kontinuitet och kunna följa upp eventuella problem och upptäcka ohälsa tidigt. Dessa samtal ska beröra både somatisk och psykisk hälsa.

Närvarande vuxna i samhället

Det behövs fler vuxna i de områden där unga finns. Fältassistenter bör finnas i alla områden samt arbeta uppsökande genom att skapa kontakt med ungdomar. Det behövs även fler pedagoger i skolan samt fritidsgårdar för unga och unga vuxna.

Hjälp och stöd ska vara individanpassat och utgå från ungas behov

Glappen mellan olika system måste minskas, vård och omsorg ska utgå från personen och vara tillgänglig under de tider och på de ställen där unga vistas.
Unga ska dessutom få information om sina rättigheter vid vård och stöd på ett språk som är anpassat så att man som ung förstår och kan ta del av sina rättigheter.

Fler unga företrädare i samhällets beslutsprocesser

Unga ska alltid inkluderas i frågor som rör dem. Deras erfarenheter av att vara unga är en kompetens som saknas i samhället beslutande verksamheter. Därav behöver unga alltid inkluderas och skapas möjlighet till påverkan. Ett exempel är vid ändring av betygsystem.

I Almedalen 2017 hölls ett seminarium där politiker och professionen fick svara på hur de kan möta de ungas beställning till samhället. Se seminariet här

Den 4 juli 2018 kommer ytterligare ett seminarium hållas i Almedalen, mer information om detta kommer.