Våra förslag till regeringen

Här listar vi kontinuerligt de förslag till åtgärder för att möta utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa som vi lämnat till socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten avseende skolbarns hälsovanor

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utöka urvalet i undersökningen Skolbarns hälsovanor och analysera resultaten på läns- och kommunnivå. Kartläggningen ska även inkludera nyanlända och asylsökande barns hälsa och psykiska…

Läs mer

Förslag att bygga upp en kunskapsstödjande struktur med regionala stödfunktioner i samverkan med SKL

Staten har behov av att stödja implementering, effektivisera myndigheternas arbete med kunskapssammanställning för att bättre svara mot verksamheternas behov samt öka transparensen i vad som görs och inte görs lokalt.…

Läs mer

Uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och analysera överens­kommel­serna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018

En av de centrala beståndsdelarna i regeringens strategi på området psykisk hälsa är en bred överenskommelse med SKL som syftar till att skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt…

Läs mer

Uppdrag till Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen: Genomförandeplan för En väg in

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveck­ling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. Elev­hälsan…

Läs mer

Förstärkning av Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

I Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande…

Läs mer

Uppdrag till Forte att ta fram en modell för att främja verksam­hets­nära forskning i form av forskarskolor och akademisk fortbildning

En återkommande kritik vad gäller forskning och utveckling inom området psykisk hälsa är att de medel som utlyses till forskning inom psykiatriområdet inte är tillräckliga. I en tidigare utvärdering har…

Läs mer

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en kunskapssamman­ställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet men den goda hälsan är dessvärre inte jämlikt fördelad i befolkningen och det finns stora skillnader i hälsa och livslängd mellan…

Läs mer

Uppdrag till Polismyndigheten att utveckla fortbildning för bemötande av personer med en allvarlig psykisk störning

Sverige har fått flera frågor i FN-förhör om polisens arbete med bemötande av personer med allvarlig psykisk sjukdom. I februari 2016 presenterade Polismyndigheten en rapport om polisens användning av skjutvapen…

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för vård – och omsorgsanalys/SBU och Genussekretariatet

Vad gäller psykisk hälsa/ohälsa har ett flertal tidigare utvärderingar pekat på att det finns stora skillnader i upplevt välmående som korrelerar med kön/genus. Medan flickor och kvinnor, vid självskattningar av…

Läs mer

Uppdrag till Socialstyrelsen: Kompetensmål för psykologer

Under 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kompetensmål för psyko­loger, i syfte att ta fram en standard för specialistutbildningar. Social­styrel­sen slog fast att uppdraget inte var möjligt att genomföra…

Läs mer